หน้าหลัก |
 
<img src="nosupport.gif" >

 • การนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้เพื่ออาชีพ
  การนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้เพื่ออาชีพ

 • กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 สิงหาคม 2559

 • การประชุมสัมมนาโครงการโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School)
  การประชุมสัมมนาโครงการโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School)

 • โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน 20/08/2559
  โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน 20/08/2559

 • มหกรรมเปิดโลกมหาวิทยาลัยสัญจร
  มหกรรมเปิดโลกมหาวิทยาลัยสัญจร

 • กิจกรรม "ปลูกวันแม่"
  โรงเรียนพร้าววิทยาคมจัดกิจกรรมปลูกวันแม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 84 พรรษา ในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559
 

     หน้าหลัก
hacked by.Mr.Rizgar halsh
     ประวัติโรงเรียน

     พันธกิจ วิสัยทัศน

     โครงสร้างการบริหารงาน
     บุคลากร
     จำนวนนักเรียน
     ผู้ดูแลระบบ

 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง จำนวน 2 อัตรา    
    โรงเรียนพร้าววิทยาคม มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง จำนวน 2 อัตรา วันเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2559 - 6 กัน...
 ประกาศโรงเรียนพร้าววิทยาค เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว    
    โรงเรียนพร้าววิทยาคม มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้าง ชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(ยาม) จำนวน 1 ตำแหน่ง
 ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว    
    ตามที่โรงเรียนพร้าววิทยาคมได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จํานวน ๗ อัตรา บัดนี้คณะกรรมการได้ดําเนินการคัดเลือกแล้ว จึงขอประก...
 โรงเรียนพร้าววิทยาคม รับสมัครผู้ประกอบการจําหน่ายอาหารและจําหน่ายสินค้าในร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน ประจำปี 2559    
    ทั้งนี้ให้ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดและรับใบสมัครในวันที่ 18 - 29 เมษายน 2559 ณ ห้องธุรการ และยื่นใบสมัคร ในวันที่ 2 – 3 พฤษภาคม 2559
 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวประจำปี 2559    
    โรงเรียนพร้าววิทยาคมประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 ตำแหน่ง
 ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้าง(อุตสาหกรรม)    
    บัดนี้คณะกรรมการได้ดําเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกตามลําดับ ดังนี้

การนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้เพื่ออาชีพ
การนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้เพื่ออาชีพ
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 สิงหาคม 2559
การประชุมสัมมนาโครงการโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School)
การประชุมสัมมนาโครงการโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School)
โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน 20/08/2559
โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน 20/08/2559
มหกรรมเปิดโลกมหาวิทยาลัยสัญจร
มหกรรมเปิดโลกมหาวิทยาลัยสัญจร
กิจกรรม "ปลูกวันแม่"
โรงเรียนพร้าววิทยาคมจัดกิจกรรมปลูกวันแม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 84 พรรษา ในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559
12 สิงหา 2559 วันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนพร้าววิทยาคมจัดกิจกรรมเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา ซึ่งถือเป็นวันแม่แห่งชาติ
โครงการจัดงานนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการจัดงานนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ เทศบาลตำบลเวียงพร้าว จ.เชียงใหม่ วันที่10-12 สิงหาคม 2559
มอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานในพระนามาภิไธย สมเด็จพระเทพ
พิธีมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานในพระนามาภิไธย สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่10 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนพร้าวววิทยาคม
 ผลการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนพร้าววิทยาคม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่    
    โดย นายมานพ วรรณศรี ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนพร้าววิทยาคม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
 ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    
    โดย ครูวิไลวรรณ ปิวคำ ครูวิทยฐานะ ชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    
    โดย ครูอรวรรณ คงบรรทัด ครูวิทยฐานะ ชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 รายงานผลการพัฒนาบุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิรูปการศึกษาโรงเรียนพร้าววิทยาคม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่    
   
 แบบฟอร์มจัดทำ SAR กลุ่มสาระและกลุ่มงานประจำปีการศึกษา 2558    
    กลุ่มสาระและกลุ่มงานสามารถดาวน์โหลดไฟล์มาจัดทำล่วงหน้าได้แล้วที่นี่ค่ะ !!!
 แบบฟอร์มกิจกรรมชุมนุม2558    
    คณะครูสามารถดาวน์โหลดไฟล์ แบบฟอร์มกิจกรรมชุมนุมประจำปีการศึกษา 2558 ได้แล้วที่นี่
 แบบฟอร์มจัดทำ SAR รายบุคคล ประจำปี 2558    
    คณะครูสามารถดาวน์โหลดไฟล์ มาจัดทำล่วงหน้า โดยส่งได้ตั้งแต่วันนี้ - 15 มีนาคม 2559
 โปรแกรม Bookmark ใหม่ สำหรับกรอกคะแนนใน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558    
    โปรแกรม Bookmark ใหม่ สำหรับกรอกคะแนน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
 ไฟล์กรอกคะแนนของครูแต่ละกลุ่มสาระ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558    
    ไฟล์กรอกคะแนนของครูแต่ละกลุ่มสาระ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
 ดาวน์โหลดคู่มือสำหรับประชาชนของโรงเรียนพร้าววิทยาคม    
    คู่มือสำหรับประชาชนของโรงเรียนพร้าววิทยาคม
โรงเรียนพร้าววิทยาคม 196 หมู่ 1 ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190 โทรศัพท์ 0-5347-5303 โทรสาร 0-5347-4140 
Webmaster : admin@pwks.ac.th