โรงเรียนพร้าววิทยาคมเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาประจำอำเภอ
ตั้งอยู่เลขที่ 196 หมู่ 1 ตำบลเขื่อนผาก ถนนเชียงใหม่ - พร้าว อำเภอพร้าว
จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ห่างจากตัวอำเภอพร้าว ประมาณ 3 กิโลเมตร
และห่างจากตัวอำเภอเมืองเชียงใหม่ ไปทางทิศเหนือ ประมาณ 90 กิโลเมตร
ตามหลักฐานของทาง ราชการระบุว่า ได้เปิดเรียนเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2515 ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็น โรงเรียนสหศึกษา สอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษา สังกัดกรมวิสามัญศึกษา( ในสมัยนั้น )

 

แรกเริ่มเปิดทำการสอนยังไม่มีอาคารเรียนต้องอาศัย สถานที่ และ
อาคารเรียนของโรงเรียนบ้านหม้อ ตำบลทุ่งหลวง สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในขณะนั้น ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาห่างจาก
โรงเรียนพร้าววิทยาคมไปทางทิศเหนือมี นักเรียน 72 คน และยังไม่มี
ข้าราชการครูสังกัดกรมสามัญศึกษาเลย โดยว่าที่ร้อยตรีสุวิช แก้วเกษ
ศึกษาธิการอำเภอพร้าว และ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง มาช่วยสอน 3 คน
คือ นายส่วน ถนอมพันธุ์ นายจำนงค์ อุ่นแสง นายวิทิต ศรีจอมแปง
มาทำการสอนจนถึง วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2515 กรมสามัญศึกษา
ได้บรรจุ นายพูลศักดิ์ สุวรรณไพโรจน์ วุฒิ ป.กศ. สูง และวันจันทร์ที่
12 มิถุนายน 2515 ได้บรรจุ นายประสิทธ์ ไชยมหาวัน วุฒิ ป.กศ. สูง

 

จนกระทั่ง ถึงวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2515 นายทอง อินทรีย์ ได้เดินทาง
มารับตำแหน่งครูใหญ่คนแรก โดยบันทึกในสมุดหมายเหตุรายวันครั้งแรก
เมื่อวันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2515 ว่า " มีการเปลี่ยนแปลงตารางสอน ให้ครูใหญ่
สอนวิชาคณิตศาสตร์ และ หน้าที่พลเมือง - ศิลธรรม นักเรียนมาเรียน 69 คน
ครูดำเนินการสอนตามปกติ" ( ลงชื่อ ) ทอง อินทรีย์

 

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2516 ได้เริ่มสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ก.
จำนวน 4 ห้องเรียน บ้านพักครู 2 หลัง บ้านพักภารโรง 1 หลัง โดยงบประมาณ
กรมสามัญศึกษา สร้างบนพื้นที่ของโรงเรียนปัจจุบัน ซึ่งได้รับบริจาคที่ดิน
จำนวน 2 แปลง ติดกัน คือ นายช่วง นาคะวิโรจน์ และ นายจำรัส เสตังคบุตร
บริจาคที่ดิน 22 ไร่ 1 งาน 85 ตารางวา การก่อสร้าง เสร็จเมื่อวันจันทร์ที่
11 กุมภาพันธ์ 2517 จึงย้ายมาเรียนในอาคารเรียนและสถานที่ปัจจุบัน
และได้ถือเอาวันนี้เป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนทุกปี ดังบันทึกในสมุด
หมายเหตุรายวันว่า " เช้านำนักเรียนไปเข้าแถว ที่โรงเรียนบ้านหม้อ
กล่าวคำของคุณ ทางครูใหญ่ ครูและนักเรียน ร.ร บ้านหม้อ ที่กรุณาให้ยืม
สถานที่ มอบของที่ระลึกแล้วเดินเข้าแถวไปเรียนที่อาคารเรียนหลังใหม่……"

 

นางบัวผัน นาคะวิโรจน์ นายจำรัส เสตังคบุตร

กลับหน้าหลัก