หน้าหลัก |
 
<img src="nosupport.gif" >

 • พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559
  พิธีปัจฉิมนิเทศและประกาศเกียรติคุณนักเรียน ระดับชั้น ม.3 ม.6 และ ปวช. 3 ที่จะจบหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

 • โรงเรียนพร้าววิทยาคม ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
  เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560 รายละเอียดสามารถเปิดดูหน้าผ่านหน้า fanpage Phraowittayakom

 • มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและเกียรติบัตรแก่นักเรียน
  มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและเกียรติบัตรแก่นักเรียน

 • พิธีมอบทุนอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน
  พิธีมอบทุนอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน

 • มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนเนื่องในวันสถาปนาและเปิดบ้านวิชาการ 2559
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม การประกวดแต่งคำประพันธ์ (กลอนแปด) ระดับ ม.ปลาย และการประกวดแต่งคำประพันธ์ (กาพย์ยานี 11) ในระดับ ม.ต้น

 • พิธีมอบทุนการศึกษา
  เช้านี้ 20 กุมภาพันธ์ 2560 : ได้มีพิธีมอบทุนการศึกษา แก่เด็กดี เด็กเก่ง โรงเรียนพร้าววิทยาคม จากผู้มีอุปการะคุณหลากหลายท่าน
 

     หน้าหลัก
Hacked
Hacked
     ประวัติโรงเรียน

     พันธกิจ วิสัยทัศน

     โครงสร้างการบริหารงาน
     บุคลากร
     จำนวนนักเรียน
     ผู้ดูแลระบบ

 ประกาศผลการคัดเลือกแม่ค้าจำหน่ายอาหารในโรงอาหารและร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน ประจำปี 2560    
    ประกาศผลการคัดเลือกแม่ค้าจำหน่ายอาหารในโรงอาหารและร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน ประจำปี 2560
 รับสมัครผู้ประกอบการจําหน่ายอาหารและจําหน่ายสินค้าในร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน    
    ด้วยโรงเรียนพร้าววิทยาคม มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ประกอบการจําหน่ายอาหารในโรงอาหาร และรับสมัครผู้ประกอบการจําหน่ายสินค้าในร้านค้าสวัส...
 Hacked by ./zeeb | T1KUS90T    
    **แจ้งเลื่อน** ประกาศเสนอราคาเครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารี เครื่องแบบนักเรียนและกระเป๋านักเรียน
 Hacked by ./zeeb | T1KUS90T    
    โรงเรียนพร้าววิทยาคมมีความประสงค์ที่จะจัดหาเครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญ เครื่องแบบนักเรียน ชุดพลศึกษาและชุดพื...
 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง จำนวน 2 อัตรา    
    โรงเรียนพร้าววิทยาคม มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง จำนวน 2 อัตรา วันเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2559 - 6 กัน...
 ประกาศโรงเรียนพร้าววิทยาค เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว    
    โรงเรียนพร้าววิทยาคม มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้าง ชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(ยาม) จำนวน 1 ตำแหน่ง

พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559
พิธีปัจฉิมนิเทศและประกาศเกียรติคุณนักเรียน ระดับชั้น ม.3 ม.6 และ ปวช. 3 ที่จะจบหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนพร้าววิทยาคม ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560 รายละเอียดสามารถเปิดดูหน้าผ่านหน้า fanpage Phraowittayakom
มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและเกียรติบัตรแก่นักเรียน
มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและเกียรติบัตรแก่นักเรียน
พิธีมอบทุนอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน
พิธีมอบทุนอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน
มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนเนื่องในวันสถาปนาและเปิดบ้านวิชาการ 2559
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม การประกวดแต่งคำประพันธ์ (กลอนแปด) ระดับ ม.ปลาย และการประกวดแต่งคำประพันธ์ (กาพย์ยานี 11) ในระดับ ม.ต้น
พิธีมอบทุนการศึกษา
เช้านี้ 20 กุมภาพันธ์ 2560 : ได้มีพิธีมอบทุนการศึกษา แก่เด็กดี เด็กเก่ง โรงเรียนพร้าววิทยาคม จากผู้มีอุปการะคุณหลากหลายท่าน
ประมวลภาพบรรยากาศการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน
ประมวลภาพบรรยากาศการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน โรงเรียนพร้าววิทยาคม ประจำปี 2559 พร้อมประกาศผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา
มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับครูที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการวีระ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้าววิทยาคม มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับครูที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ
มอบเกียรติบัตรรางวัลครูดีไม่มีอบายมุขและครูที่ปรึกษาดีเด่น
นายวีระ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้าววิทยาคม ได้มอบเกียรติบัตรรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ให้แก่ คุณครูธราเนาว์ สัตยพานิช และมอบเกียรติบัตรครูที่ปรึกษาดีเด่นในด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้แก่คุณครู
 ผลการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนพร้าววิทยาคม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่    
    โดย นายมานพ วรรณศรี ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนพร้าววิทยาคม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
 ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    
    โดย ครูวิไลวรรณ ปิวคำ ครูวิทยฐานะ ชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    
    โดย ครูอรวรรณ คงบรรทัด ครูวิทยฐานะ ชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 รายงานผลการพัฒนาบุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิรูปการศึกษาโรงเรียนพร้าววิทยาคม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่    
   
 แบบฟอร์มจัดทำ SAR กลุ่มสาระและกลุ่มงานประจำปีการศึกษา 2558    
    กลุ่มสาระและกลุ่มงานสามารถดาวน์โหลดไฟล์มาจัดทำล่วงหน้าได้แล้วที่นี่ค่ะ !!!
 แบบฟอร์มกิจกรรมชุมนุม2558    
    คณะครูสามารถดาวน์โหลดไฟล์ แบบฟอร์มกิจกรรมชุมนุมประจำปีการศึกษา 2558 ได้แล้วที่นี่
 แบบฟอร์มจัดทำ SAR รายบุคคล ประจำปี 2558    
    คณะครูสามารถดาวน์โหลดไฟล์ มาจัดทำล่วงหน้า โดยส่งได้ตั้งแต่วันนี้ - 15 มีนาคม 2559
 โปรแกรม Bookmark ใหม่ สำหรับกรอกคะแนนใน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558    
    โปรแกรม Bookmark ใหม่ สำหรับกรอกคะแนน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
 ไฟล์กรอกคะแนนของครูแต่ละกลุ่มสาระ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558    
    ไฟล์กรอกคะแนนของครูแต่ละกลุ่มสาระ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
 ดาวน์โหลดคู่มือสำหรับประชาชนของโรงเรียนพร้าววิทยาคม    
    คู่มือสำหรับประชาชนของโรงเรียนพร้าววิทยาคม
โรงเรียนพร้าววิทยาคม 196 หมู่ 1 ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190 โทรศัพท์ 0-5347-5303 โทรสาร 0-5347-4140 
Webmaster : admin@pwks.ac.th