หน้าหลัก |
 
<img src="nosupport.gif" >

 • พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559
  พิธีปัจฉิมนิเทศและประกาศเกียรติคุณนักเรียน ระดับชั้น ม.3 ม.6 และ ปวช. 3 ที่จะจบหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

 • โรงเรียนพร้าววิทยาคม ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
  เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560 รายละเอียดสามารถเปิดดูหน้าผ่านหน้า fanpage Phraowittayakom

 • มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและเกียรติบัตรแก่นักเรียน
  มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและเกียรติบัตรแก่นักเรียน

 • พิธีมอบทุนอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน
  พิธีมอบทุนอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน

 • มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนเนื่องในวันสถาปนาและเปิดบ้านวิชาการ 2559
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม การประกวดแต่งคำประพันธ์ (กลอนแปด) ระดับ ม.ปลาย และการประกวดแต่งคำประพันธ์ (กาพย์ยานี 11) ในระดับ ม.ต้น

 • พิธีมอบทุนการศึกษา
  เช้านี้ 20 กุมภาพันธ์ 2560 : ได้มีพิธีมอบทุนการศึกษา แก่เด็กดี เด็กเก่ง โรงเรียนพร้าววิทยาคม จากผู้มีอุปการะคุณหลากหลายท่าน
 

     หน้าหลัก
Hacked
Hacked
     ประวัติโรงเรียน

     พันธกิจ วิสัยทัศน

     โครงสร้างการบริหารงาน
     บุคลากร
     จำนวนนักเรียน
     ผู้ดูแลระบบ

หน้าหลัก >> ข่าวสารประชาสัมพันธ์ >> โรงเรียนพร้าววิทยาคม รับสมัครผู้ประกอบการจําหน่ายอาหารและจําหน่ายสินค้าในร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน ประจำปี 2559

หัวข้อ : โรงเรียนพร้าววิทยาคม รับสมัครผู้ประกอบการจําหน่ายอาหารและจําหน่ายสินค้าในร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน ประจำปี 2559
ประกาศโรงเรียนพร้าววิทยาคม เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการจําหน่ายอาหารและจําหน่ายสินค้าในร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน ------------------------------------------- ด้วยโรงเรียนพร้าววิทยาคม มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ประกอบการจําหน่ายอาหารในโรงอาหาร และรับสมัครผู้ประกอบการจําหน่ายสินค้าในร้านค้าสวัสดิการของโรงเรียน ประจําปี 2559 ดังนี้ 1.ร้านข้าวราดแกงร้านอาหารจานเดียว จํานวน 2 ร้าน 2.ร้านก๋วยเตี๋ยว/อาหารประเภทเส้น จํานวน 2 ร้าน 3.ร้านของว่าง จํานวน 2 ร้าน 4.ร้านน้ําผลไม้-น้ําปรุงแต่ง/น้ําปั่น จํานวน 2 ร้าน 5.ร้านผลไม้/ของหวาน จํานวน 1 ร้าน 6.ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน จํานวน 1 ร้าน ทั้งนี้ให้ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดและรับใบสมัครในวันที่ 18 - 29 เมษายน 2559 ณ ห้องธุรการ และยื่นใบสมัคร ในวันที่ 2 – 3 พฤษภาคม 2559 กําหนดการ วันที่ 18 – 29 เมษายน 2559 รับใบสมัครและเอกสาร วันที่ 2 – 3 พฤษภาคม 2559 ยื่นใบสมัคร วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ประชุมและรับฟังการชี้แจง/ยื่นซองประมูล ณ ห้องเกียรติยศ เวลา 14.00 น. วันที่ 6 พฤษภาคม 2559 แจ้งผลการประมูล วันที่ 9 พฤษภาคม 2559 ยื่นเอกสารหลักฐาน/ทําสัญญาเช่า/เลือกล๊อค/ชําระเงิน เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 1.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ 2.สําเนาทะเบียนบ้านที่อยู่อาศัยจริง จํานวน 1 ฉบับ 3.รูปถ่ายหน้าตรง(ปัจจุบัน)ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป 4.ใบรับรองแพทย์(ตรวจที่โรงพยาบาลพร้าว) จํานวน 1 ฉบับ(นํามาวันทําสัญญา) 5.สําเนาเกียรติบัตรผ่านการอบรมเกี่ยวกับการประกอบการร้านอาหาร(ถ้ามี) จํานวน 1 ฉบับ
 
Download เอกสารประกอบข่าว==>> 344.pdf
 
: ไม่ได้ระบุ
วันที่ : อังคาร ที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ.2559 เวลา 09:24:52 อ่าน : 507 ครั้งโรงเรียนพร้าววิทยาคม 196 หมู่ 1 ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190 โทรศัพท์ 0-5347-5303 โทรสาร 0-5347-4140 
Webmaster : admin@pwks.ac.th