หน้าหลัก |
 
<img src="nosupport.gif" >

 • พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559
  พิธีปัจฉิมนิเทศและประกาศเกียรติคุณนักเรียน ระดับชั้น ม.3 ม.6 และ ปวช. 3 ที่จะจบหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

 • โรงเรียนพร้าววิทยาคม ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
  เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560 รายละเอียดสามารถเปิดดูหน้าผ่านหน้า fanpage Phraowittayakom

 • มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและเกียรติบัตรแก่นักเรียน
  มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและเกียรติบัตรแก่นักเรียน

 • พิธีมอบทุนอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน
  พิธีมอบทุนอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน

 • มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนเนื่องในวันสถาปนาและเปิดบ้านวิชาการ 2559
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม การประกวดแต่งคำประพันธ์ (กลอนแปด) ระดับ ม.ปลาย และการประกวดแต่งคำประพันธ์ (กาพย์ยานี 11) ในระดับ ม.ต้น

 • พิธีมอบทุนการศึกษา
  เช้านี้ 20 กุมภาพันธ์ 2560 : ได้มีพิธีมอบทุนการศึกษา แก่เด็กดี เด็กเก่ง โรงเรียนพร้าววิทยาคม จากผู้มีอุปการะคุณหลากหลายท่าน
 

     หน้าหลัก
Hacked
Hacked
     ประวัติโรงเรียน

     พันธกิจ วิสัยทัศน

     โครงสร้างการบริหารงาน
     บุคลากร
     จำนวนนักเรียน
     ผู้ดูแลระบบ

หน้าหลัก >> บุคลากร

ลำดับที่
กลุ่มสาระการเรียนรู้ / หมวดวิชา
บุคลากร / คน
1 ฝ่ายบริหาร 4 คน
2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 11 คน
3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 13 คน
4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 8 คน
5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 9 คน
6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 5 คน
7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 6 คน
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-คอมพิวเตอร์ 5 คน
9 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-คหกรรม 3 คน
10 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-พาณิชยกรรม 4 คน
11 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-เกษตรกรรม 3 คน
12 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-อุตสาหกรรม 5 คน
13 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 12 คน
14 เจ้าหน้าที่ฝ่าย/งาน 9 คน
15 ฝ่ายแนะแนว 1 คน
16 นักการภารโรง 10 คน
 


โรงเรียนพร้าววิทยาคม 196 หมู่ 1 ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190 โทรศัพท์ 0-5347-5303 โทรสาร 0-5347-4140 
Webmaster : admin@pwks.ac.th