• หน้าแรก
 • /
 • เกี่ยวกับโรงเรียน
 • /
 • หน่วยงานภายใน
 • /
 • ทำเนียบบุคลากร
 • /
 • ข่าวสาร
 • /
 • ปฏิทินวิชาการ
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
  : เมนูหลัก


  : ไฟล์ดาวน์โหลด
  : ปฏิทินวิชาการ
  : Facebook
   
  ข้อมูลทั่วไป

  หนังสือ ปากกา ขวดหมึก หมายถึงการศึกษา
  ประกาศนียบัตร หมายถึงความสำเร็จในการศึกษา
  แสงเทียน หมายถึงความเจริญก้าวหน้าในชีวิต

   

  สีม่วง คือสีที่ประกอบด้วยสีแดงกับสีน้ำเงิน
  รวมกับสีขาว หมายถึง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

   

  สิกฺขา ชีวิตํ โรเจติ (สิกขา  ชีวิตตัง  โรเจติ)
  การศึกษานำชีวิตให้รุ่งโรจน์

   

  ประพฤติดี เรียนดี สามัคคี มีวินัย

   

  จัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

   

  สุภาพ อ่อนน้อม พร้อมนำกิจกรรม

   

  โรงเรียนส่งเสริมวัฒนธรรมไทย และความสามารถในการสร้างนวัตกรรม

   

  พัฒนาผู้เรียนและบุคลากรเป็นบุคคลแห่งศตวรรษที่ 21 ภายในปี 2564

   

  1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2556
  2. พัฒนาผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรมคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป็นบุคคลแห่งศตวรรษที่ 21
  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และคุณภาพของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
  4. พัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และคุณภาพของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21


   
   
  Statistics 72274 total views, 1 views today, Your IP: 44.200.117.166  

  โรงเรียนพร้าววิทยาคม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
  Phraowittayakom School
  อีเมล์ติดต่อ: phraowit@hotmail.com