• หน้าแรก
 • /
 • เกี่ยวกับโรงเรียน
 • /
 • หน่วยงานภายใน
 • /
 • ทำเนียบบุคลากร
 • /
 • ข่าวสาร
 • /
 • ปฏิทินวิชาการ
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
  : เมนูหลัก


  : ไฟล์ดาวน์โหลด
  : ปฏิทินวิชาการ
  : Facebook
   
  ข้อมูลทั่วไป

  หนังสือ ปากกา ขวดหมึก หมายถึงการศึกษา
  ประกาศนียบัตร หมายถึงความสำเร็จในการศึกษา
  แสงเทียน หมายถึงความเจริญก้าวหน้าในชีวิต

   

  สีม่วง คือสีที่ประกอบด้วยสีแดงกับสีน้ำเงิน
  รวมกับสีขาว หมายถึง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

   

  สิกฺขา ชีวิตํ โรเจติ (สิกขา  ชีวิตตัง  โรเจติ)
  การศึกษานำชีวิตให้รุ่งโรจน์

   

  ประพฤติดี เรียนดี สามัคคี มีวินัย

   

  จัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

   

  สุภาพ อ่อนน้อม พร้อมนำกิจกรรม

   

  โรงเรียนส่งเสริมวัฒนธรรมไทย และความสามารถในการสร้างนวัตกรรม

   

  โรงเรียนพร้าววิทยาคม เป็นโรงเรียนแห่งความสุข

   

  1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความสุข และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
  2. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะชีวิต และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  3. พัฒนาระบบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
  4. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 อย่างมีความสุข
  5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
  6. พัฒนาการเรียนรู้สู่อาชีพโดยใช้แหล่งเรียนรู้และปราชญ์ในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ


   
   
  Statistics 76155 total views, 0 views today, Your IP: 34.228.52.21  

  โรงเรียนพร้าววิทยาคม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
  Phraowittayakom School
  อีเมล์ติดต่อ: phraowit@hotmail.com