หน้าแรก

กลุ่มนโยบายและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปีการศึกษา
2561


ปีการศึกษา
2560


ปีการศึกษา
2559จำนวนครูและบุคลากรปีการศึกษา 2561 รวม 87 คน
จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2561 รวม 1,318 คน

ระดับชั้นเรียน ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ปวช.1 ปวช.1 ปวช.1 รวมทั้งหมด
จำนวนห้อง 6 6 6 6 6 6 1 1 1 39
เพศชาย 95 81 88 73 68 71 27 30 29 562
เพศหญิง 112 101 129 147 130 137 - - - 756
รวม 207 182 217 220 198 208 27 30 29 1318
ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วิชา

ปีการศึกษา
2560 2561
ภาษาไทย 56.48 66.56
ภาษาอังกฤษ 28.78 29.67
คณิตศาสตร์ 29.1 27.73
วิทยาศาสตร์ 43.98 38.01
สังคมศึกษา 43.55 -


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

วิชา

ปีการศึกษา
2560 2561
ภาษาไทย 52.82 52.18
ภาษาอังกฤษ 28.49 27.69
คณิตศาสตร์ 35.76 28.99
วิทยาศาสตร์ 43.31 50.39
สังคมศึกษา 52.78 -สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 56.81 28.63 32.02 37.89
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 56.69 31.34 32.05 37.57
คะแนนเฉลี่ยสังกัดสพฐ. 57.97 29.99 32.48 37.93
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 54.42 29.45 30.04 36.1ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 46.49 24.96 26.06 28.79 34.69
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 50.34 35.27 34.23 32.73 36.69
คะแนนเฉลี่ยสังกัดสพฐ. 48.17 30.42 29.94 30.4 35.43
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 47.31 31.41 30.72 30.51 35.16ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3

ระดับ/รายวิชา ทักษะภาษา
และการสื่อสาร
ทักษะการคิด
และแก้ปัญหา
ทักษะสังคม
และการดำรงชีวิต
ทักษะการจัดการ
งานอาชีพ
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 40 31.55 51.47 42.93
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 45.02 32.62 52.55 44.89
คะแนนเฉลี่ยสังกัดสพฐ. 41.68 31.64 51.53 43.64
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 42.01 30.92 51.09 42.49

รายรับ จำนวน/บาท รายจ่าย จำนวน/บาท
เงินงบประมาณ
1.เงินอุดหนุนรายหัว
2.เงินเรียนฟรี 15 ปี
3.เงินปัจจัยพื้นฐาน
   นักเรียนยากจน

6,078,000.00
4,039,668.00
564,000.00
งบดำเนินงาน
(ค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ) 
915,083.96
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา (จัดทำโครงการของกลุ่ม/กลุ่มสาระ) 3,425,887.47
งบใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์
ของเงินเรียนฟรี 15 ปี/เงินปัจจัยพื้นฐาน นักเรียนยากจน
4,116,339.00
เงินนอกงบประมาณ
1.เงินระดมทรัพยากร
2.เงินรายได้สถานศึกษา
3.เงินอื่นๆ

3,409,040.00
56,741.00
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา (จัดทำโครงการของกลุ่ม/กลุ่มสาระ) 1,947,940.00
รวมรายรับ 14,147,449.00 รวมรายจ่าย 10,405,250.43กลยุทธ์ สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาฯ
(ระบุรหัสมาตรฐาน)
ตัวชี้วัด
ความ
สำเร็จ
จำนวน
โครงการ/
กิจกรรม
ความสำเร็จของกิจกรรม
บรรลุ ไม่บรรลุ
กลยุทธ์ที่ 1
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถ
ทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
2/2.3-3
2/2.3-4
2/2.4
10 3/10 10 -
กลยุทธ์ที่ 2
ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์
วัฒนธรรมล้านนาและวัฒนธรรมไทย
1/1.1-6(6.1-6.4)
1/1.2-2
1/1.2-3
2/2.3-1
15 2/17 15 2
กลยุทธ์ที่ 3
ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาพัฒนาทักษะที่จำเป็น
ต่อการดำรงชีวิต
1/1.1-2(2.4)
1/1.1-6(6.1-6.4)
3/3.1
16 5/16 16 -
กลยุทธ์ที่ 4
ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาดำรงชีวิตตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1/1.2-4(4.7)
2/2.3-(1)-(3)4.7
15 2/17 15 2
กลยุทธ์ที่ 5
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบ
มีส่วนร่วม เสริมสร้างความรับผิดชอบต่อผล
การดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และบูรณาการการจัดการศึกษา
2/2.2-(1-3)
2/2.3-(1-5)
2/2.3-4
2/2.5-3
3/3.1-5
44 14/46 44 2
กลยุทธ์ที่ 6
ส่งเสริมการใช้ผลการประเมินผลการวิจัย
มาใช้ในการบริหารจัดการและส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน
1/1.1-2(2.1)-(2.4)
1/1.1-(5.1)-(5.5)
2/2.3-4-5
2/2.3-(4-5)
13 1/14 13 1
กลยุทธ์ที่ 7
สนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ
2/2.5-(1-3)
3/3.1-3.5
10 2/10 10 -
รวม 3 มาตรฐาน 113 29/120 113 7จำนวนครูและบุคลากรปีการศึกษา 2560 รวม 87 คน
จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2560 รวม 1,414 คน

ระดับชั้นเรียน ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ปวช.1 ปวช.1 ปวช.1 รวมทั้งหมด
จำนวนห้อง 6 6 6 6 6 6 1 1 1 39
เพศชาย 82 97 88 75 77 67 30 34 36 612
เพศหญิง 106 134 114 137 149 149 - - - 803
รวม 188 231 202 212 226 216 30 34 36 1414
ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วิชา

ปีการศึกษา
2559 2560
ภาษาไทย 49.22 56.48
ภาษาอังกฤษ 25.4 28.78
คณิตศาสตร์ 29.32 29.1
วิทยาศาสตร์ 41.98 43.98
สังคมศึกษา 41.76 43.55


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

วิชา

ปีการศึกษา
2559 2560
ภาษาไทย 49.3 52.82
ภาษาอังกฤษ 26.91 28.49
คณิตศาสตร์ 30.39 35.76
วิทยาศาสตร์ 42.25 43.31
สังคมศึกษา 50.01 52.78สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 47.88 28.1 26.79 32.32
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 49.62 32.08 28.13 33.25
คะแนนเฉลี่ยสังกัดสพฐ. 48.77 30.14 26.55 32.47
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 48.29 30.45 26.3 32.28ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 48.09 24.25 22.8 28.08 32.38
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 51.85 32.05 27.46 32.16 36.85
คะแนนเฉลี่ยสังกัดสพฐ. 50.07 27.91 24.64 29.48 34.96
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 49.25 28.31 24.53 29.37 34.7ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3

ระดับ/รายวิชา ทักษะภาษา
และการสื่อสาร
ทักษะการคิด
และแก้ปัญหา
ทักษะสังคม
และการดำรงชีวิต
ทักษะการจัดการ
งานอาชีพ
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 40.9 31.6 55.07 40.9
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 39.36 30.36 53.64 39.36
คะแนนเฉลี่ยสังกัดสพฐ. 38.25 29.25 53.01 38.25
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 36.54 27.38 50.12 36.54

รายรับ จำนวน/บาท รายจ่าย จำนวน/บาท
เงินงบประมาณ
1.เงินอุดหนุนรายหัว
2.เงินเรียนฟรี 15 ปี
3.เงินปัจจัยพื้นฐาน
   นักเรียนยากจน
10,459,801.00 งบดำเนินงาน
(ค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ) 
655,171.00
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา (จัดทำโครงการของกลุ่ม/กลุ่มสาระ) 3,391,410.00
งบใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์
ของเงินเรียนฟรี 15 ปี/เงินปัจจัยพื้นฐาน นักเรียนยากจน
1,230,666.00
เงินนอกงบประมาณ
1.เงินระดมทรัพยากร
2.เงินรายได้สถานศึกษา
3.เงินอื่นๆ
5,720,633.00 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา (จัดทำโครงการของกลุ่ม/กลุ่มสาระ) 1,275,473.00
รวมรายรับ 16,180,434.00 รวมรายจ่าย 6,552,720.00กลยุทธ์ สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาฯ
(ระบุรหัสมาตรฐาน)
ตัวชี้วัด
ความ
สำเร็จ
จำนวน
โครงการ/
กิจกรรม
ความสำเร็จของกิจกรรม
บรรลุ ไม่บรรลุ
กลยุทธ์ที่ 1
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถ
ทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
2/2.2-1(1.1-1.5)
2/2.2-4(4.2)
12.3-3,4
26 12/29 20 2
กลยุทธ์ที่ 2
ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์
วัฒนธรรมล้านนาและวัฒนธรรมไทย
1/1.2-1(1.1-1.2)
1/1.2-2
2/2.2-1(1.1)
7 5/7 7 -
กลยุทธ์ที่ 3
ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาพัฒนาทักษะที่จำเป็น
ต่อการดำรงชีวิต
1/1.2-1(1.1-1.2)
1/1.2-2,3,4(4.1-4.2)
1/3.1-1,3,4
3/3.2
14 7/9 14 -
กลยุทธ์ที่ 4
ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาดำรงชีวิตตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1/1.2-1(1.1-1.2)
1/1.2-2,3,4
(4.1-4.7)
5 2/3 5 -
กลยุทธ์ที่ 5
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบ
มีส่วนร่วม เสริมสร้างความรับผิดชอบต่อผล
การดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และบูรณาการการจัดการศึกษา
2/2.1
2/2.3-1,3,4
2/2.4
4/4.1-4.3
20 19/34 19 1
กลยุทธ์ที่ 6
ส่งเสริมการใช้ผลการประเมินผลการวิจัย
มาใช้ในการบริหารจัดการและส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน
2/2.2-3
4/4.1-4.3
4 1/2 4 -
กลยุทธ์ที่ 7
สนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ
2/2.2-4(4.1)
2/3.2-1,2,3,4
4 4/6 4 -
รวม 4 มาตรฐาน 80 50/90 73 7จำนวนครูและบุคลากรปีการศึกษา 2559 รวม 87 คน
จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2559 รวม 1,458 คน

ระดับชั้นเรียน ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ปวช.1 ปวช.1 ปวช.1 รวมทั้งหมด
จำนวนห้อง 6 6 6 6 6 6 1 1 1 39
เพศชาย 102 89 84 76 76 93 35 37 44 638
เพศหญิง 140 116 115 153 164 131 - - - 820
รวม 242 205 199 229 240 224 35 37 44 1458
ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วิชา

ปีการศึกษา
2558 2559
ภาษาไทย 43.5 49.22
ภาษาอังกฤษ 32.25 25.4
คณิตศาสตร์ 31 29.32
วิทยาศาสตร์ 34 41.98
สังคมศึกษา 24.93 41.76


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

วิชา

ปีการศึกษา
2558 2559
ภาษาไทย 69 49.3
ภาษาอังกฤษ 27 26.91
คณิตศาสตร์ 26 30.39
วิทยาศาสตร์ 42.75 42.25
สังคมศึกษา 44.25 50.01สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 48.64 29.68 30.36 35.84 49.42
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 47.99 34.04 31.18 36.12 50.45
คะแนนเฉลี่ยสังกัดสพฐ. 46.81 31.39 29.53 35.12 49.34
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 46.36 31.8 29.31 34.99 49ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 53.88 24.89 24.03 32.2 35.52
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 55.43 31.25 27.62 34.13 37.82
คะแนนเฉลี่ยสังกัดสพฐ. 53.09 27.35 24.9 31.77 36.17
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 52.29 27.76 24.88 31.62 35.89ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3

ระดับ/รายวิชา ทักษะภาษา
และการสื่อสาร
ทักษะการคิด
และแก้ปัญหา
ทักษะสังคม
และการดำรงชีวิต
ทักษะการจัดการ
งานอาชีพ
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 35.07 34.28 48.22 42.43
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 37.4 32.57 47.69 41.17
คะแนนเฉลี่ยสังกัดสพฐ. 33.81 29.92 47.79 39.45
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 34.7 30.28 47.32 39.36

รายรับ จำนวน/บาท รายจ่าย จำนวน/บาท
เงินงบประมาณ
1.เงินอุดหนุนรายหัว
2.เงินเรียนฟรี 15 ปี
3.เงินปัจจัยพื้นฐาน
   นักเรียนยากจน
11,158,262.00 งบดำเนินงาน
(ค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ) 
1,603,510.74
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา (จัดทำโครงการของกลุ่ม/กลุ่มสาระ) 1,731,621.63
งบใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์
ของเงินเรียนฟรี 15 ปี/เงินปัจจัยพื้นฐาน นักเรียนยากจน
1,569,644.55
เงินนอกงบประมาณ
1.เงินระดมทรัพยากร
2.เงินรายได้สถานศึกษา
3.เงินอื่นๆ
3,041,800.00 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา (จัดทำโครงการของกลุ่ม/กลุ่มสาระ) 357,993.00
รวมรายรับ 14,200,062.00 รวมรายจ่าย 7,262,769.92กลยุทธ์ สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาฯ
(ระบุรหัสมาตรฐาน)
ตัวชี้วัด
ความ
สำเร็จ
จำนวน
โครงการ/
กิจกรรม
ความสำเร็จของกิจกรรม
บรรลุ ไม่บรรลุ
กลยุทธ์ที่ 1
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถ
ทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
2/2.2-1(1.1-1.5)
2/2.2-4(4.2)
12.3-3,4
26 12/29 20 2
กลยุทธ์ที่ 2
ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์
วัฒนธรรมล้านนาและวัฒนธรรมไทย
1/1.2-1(1.1-1.2)
1/1.2-2
2/2.2-1(1.1)
7 5/7 7 -
กลยุทธ์ที่ 3
ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาพัฒนาทักษะที่จำเป็น
ต่อการดำรงชีวิต
1/1.2-1(1.1-1.2)
1/1.2-2,3,4(4.1-4.2)
1/3.1-1,3,4
3/3.2
14 7/9 14 -
กลยุทธ์ที่ 4
ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาดำรงชีวิตตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1/1.2-1(1.1-1.2)
1/1.2-2,3,4
(4.1-4.7)
5 2/3 5 -
กลยุทธ์ที่ 5
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบ
มีส่วนร่วม เสริมสร้างความรับผิดชอบต่อผล
การดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และบูรณาการการจัดการศึกษา
2/2.1
2/2.3-1,3,4
2/2.4
4/4.1-4.3
20 19/34 19 1
กลยุทธ์ที่ 6
ส่งเสริมการใช้ผลการประเมินผลการวิจัย
มาใช้ในการบริหารจัดการและส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน
2/2.2-3
4/4.1-4.3
4 1/2 4 -
กลยุทธ์ที่ 7
สนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ
2/2.2-4(4.1)
2/3.2-1,2,3,4
4 4/6 4 -
รวม 4 มาตรฐาน 80 50/90 73 7